Nota informativa del Ministeri de Ciència i Innovació sobre la Disposició addicional tretzena del RD 11/2020 de 31 de març Servei de Gestió de la Investigació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió de la Investigació   Servei de Gestió de la Investigació
Servei de Gestió de la Investigació

Nota informativa del Ministeri de Ciència i Innovació sobre la Disposició addicional tretzena del RD 11/2020 de 31 de març

La disposició addicional tretzena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març (BOE d'1 d'abril), estableix, entre altres, la possibilitat de prorrogar els contractes de treball de duració determinada i finançats amb càrrec a convocatòries públiques de recursos humans en l'àmbit de la investigació, efectuades pels agents de finançament del Sistema Estatal de Ciència, Tecnologia i Innovació, entre les quals es troben les convocatòries de recursos humans de l'Agència Estatal d'Investigació.

Per a donar compliment a aquest reial decret llei, l'Agència publicarà:

1. Amb caràcter immediat, una resolució per a implementar l'autorització de les pròrrogues dels contractes subscrits entre l'entitat beneficiària i l'investigador contractat en el marc de les ajudes que figuraran en l'annex a la resolució. D'entrada, s'autoritzaran pròrrogues per un període inicial màxim de tres mesos, sense perjudici que les entitats beneficiàries de les ajudes puguen promoure l'ampliació del període de pròrroga fins al màxim establit en el reial decret llei, quan es conega l'aixecament de l'estat d'alarma.

2. Quantes resolucions de modificació de les corresponents convocatòries d'ajudes contemplades en el reial decret llei resulten precises per a adaptar les condicions i terminis de l'execució i justificació de les ajudes, així com altres qüestions que pogueren afectar l'adequat desenvolupament dels contractes en les seues diferents modalitats o a l'elegibilitat dels conceptes de despesa originats per la situació d'estat d'alarma.

Nota completa per a descàrrega